"Chéng (hun-lūi-ha̍k)" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê Sian-chìn hêng-tōng pian-chip
 
[[Ernst Mayr]] ū chi̍t thò tēng-gī sī kóng chéng sī "si̍t-chè he̍k-chiá ē-tàng kau-phòe ê chū-jiân cho̍k-kûn kûn-thé, in kap kî-tha kûn-thé ê seⁿ-thòaⁿ hō͘-siong sī to̍k-li̍p--ê" (''groups of actually or potentially interbreeding natural populations, which are reproductively isolated from other such groups'').<ref name="Queiroz">{{cite journal |author=de Queiroz K |title=Ernst Mayr and the modern concept of species |journal=Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. |volume=102 |issue= Suppl 1 |pages=6600–7 |year=2005 |pmid=15851674 |pmc=1131873 |doi=10.1073/pnas.0502030102}}</ref>
 
Chóng--sī nā beh chè-tēng só͘-ū seng-bu̍t lóng ha̍h-ēng ê chéng ê tēng-gī sī ūchiâⁿ khùn-lân--ê.<ref name=hanage2013>{{cite journal
|last1=Hanage |first1=William P. |date=April 2013 |title=Fuzzy species revisited |journal=[[BMC Biology]] |volume=11 |issue=41 |doi= |url=http://www.biomedcentral.com/1741-7007/11/41 |accessdate=2013-04-22 |quote=A coherent species concept that can be applied throughout the kingdoms of life is still elusive. }}</ref>