"Pak-táu ōe-chheⁿ tō-hâng hē-thóng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

sk
(sk)
(sk)
'''Pak-táu uē-tsheñ tō-hâng hē-thóng''' (Pak-tâu hē-thóng (PTH); BeiDou Navigation Satellite System (BDS); 北斗卫星导航系统 (北斗系统)) sī tsi̍t-ê [[Ōe-chheⁿ tō-hâng hē-thóng|uē-tsheñ tō-hâng hē-thóng]] (Satellite navigation)<ref name="北斗卫星导航系统英文名称正式公布">{{Cite web| work =北斗卫星导航系统网站| title =北斗卫星导航系统英文名称正式公布| publisher =中国卫星导航系统管理办公室| date =2012-12-27| accessdate =2015-07-26| language =zh| url =http://www.beidou.gov.cn/2012/12/27/2012122777d604e478224e7ea38e8985c6e3fdfe.html| deadurl =yes| archiveurl =https://web.archive.org/web/20150923183321/http://www.beidou.gov.cn/2012/12/27/2012122777d604e478224e7ea38e8985c6e3fdfe.html| archivedate =2015-09-23}}</ref> ē-sái thê-kiong tsuân-kiû iōng-hōo tsuân-then-hāu, tsuân-then-sî, ko-tsing-tōo ê tīng-uī, tō-hâng kah siū-sî ho̍k-bū. Pak-táu hē-thóng ê huat-tén lóng-tsóng ū sañ-tāi, uì tē-lī-tāi khai-sí ê pak-táu hē-thóng tsìng-sik tīng-miâ tsò "Pak-táu uē-tsheñ tō-hâng hē-thóng" (BeiDou Navigation Satellite System (BDS)).
 
Pak-táu it-hō hē-thóng (tē-it-tāi pak-táu hē-thóng) sī sañ-lia̍p uē-tsheñ thê-kiong khu-i̍k tīng-uī ho̍k-bū. Uì [[2000-nî]] khai-sí, tsi̍t-ê hē-thóng tsú-iàu teh [][Tiong-kok]] kíng-lāi thê-kiong tō-hâng ho̍k-bū. Teh [[2012-nî]] 12-gue̍h, Pak-táu it-hō ê tsuè-āu tsi̍t-lia̍p uē-tsheñ i-ê siū-miā kàu-kî, Pak-táu uē-tsheñ tō-hâng tshì-giām hē-thóng thîng-tsí ūn-tsok.
 
Pak-táu lī-hō hē-thóng (tē-lī-tāi pak-táu hē-thóng) sī tsi̍t-ê pau-kuat 16-lia̍p uē-tsheñ ê tsuân-kiû uē-tsheñ tō-hâng hē-thóng. Hun-pia̍t uî 6-lia̍p [[tē-kiû tsíng-tsí kuí-tō]] (geostationary orbit) uē-tsheñ, 6-lia̍p thán-khi [[tē-kiû tóng-pōo kuí-tō]] (geosynchronous orbit) uē-tsheñ, 4-lia̍p [[tiōng tē-kiû kuí-tō]] (Medium Earth orbit (MEO)) uē-tsheñ. Uì 2012-nî 11-gue̍h, tē-lī-tāi pak-táu hē-thóng khai-sí teh [[A-sè-a Thài-pêng-iûⁿ|a-thài]] tē-khu uì iōng-hōo thê-kiong tē-khu tīng-uī ho̍k-bū.<ref name="op_china">{{cite news|url=https://www.bbc.co.uk/news/technology-16337648|title=China GPS rival Beidou starts offering navigation data|publisher=BBC|date=27 December 2011|access-date=20 June 2018|archive-url=https://web.archive.org/web/20120203001904/http://www.bbc.co.uk/news/technology-16337648|archive-date=3 February 2012}}</ref><ref name="CustomersDec2012">{{cite web|url=https://www.bbc.co.uk/news/technology-20852150|title=China's Beidou GPS-substitute opens to public in Asia|publisher=BBC|date=27 December 2012|access-date=27 December 2012|archive-url=https://web.archive.org/web/20121227182347/http://www.bbc.co.uk/news/technology-20852150|archive-date=27 December 2012}}</ref>
18,493

次編輯