"Pak-táu ōe-chheⁿ tō-hâng hē-thóng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

ll
(ll)
(ll)
{{Geodesy}}
 
'''Pak-táu uē-tsheñ tō-hâng hē-thóng''' (Pak-tâu hē-thóng (PTH); BeiDou Navigation Satellite System (BDS); 北斗卫星导航系统 (北斗系统)) sī tsi̍t-ê [[Ōe-chheⁿ tō-hâng hē-thóng|uē-tsheñ tō-hâng hē-thóng]] (Satellite navigation)<ref name="北斗卫星导航系统英文名称正式公布">{{Cite web| work =北斗卫星导航系统网站| title =北斗卫星导航系统英文名称正式公布| publisher =中国卫星导航系统管理办公室| date =2012-12-27| accessdate =2015-07-26| language =zh| url =http://www.beidou.gov.cn/2012/12/27/2012122777d604e478224e7ea38e8985c6e3fdfe.html| deadurl =yes| archiveurl =https://web.archive.org/web/20150923183321/http://www.beidou.gov.cn/2012/12/27/2012122777d604e478224e7ea38e8985c6e3fdfe.html| archivedate =2015-09-23}}</ref> ē-sái thê-kiong [[tē-kiû|tsuân-kiû]] iōng-hōo tsuân-then-hāu, tsuân-then-sî, [[Chún-khak kah cheng-bi̍t|ko-tsing-tōo]] ê [[Choân-kiû Tēng-ūi Hē-thóng|tīng-uī]], tō-hâng kah siū-sî ho̍k-bū. Pak-táu hē-thóng ê huat-tén lóng-tsóng ū sañ-tāi, uì tē-lī-tāi khai-sí ê pak-táu hē-thóng tsìng-sik tīng-miâ tsò "Pak-táu uē-tsheñ tō-hâng hē-thóng" (BeiDou Navigation Satellite System (BDS)).
 
Pak-táu it-hō hē-thóng (tē-it-tāi pak-táu hē-thóng) sī sañ-lia̍p uē-tsheñ thê-kiong khu-i̍k tīng-uī ho̍k-bū. Uì [[2000-nî]] khai-sí, tsi̍t-ê hē-thóng tsú-iàu teh [[Tiong-kok]] kíng-lāi thê-kiong tō-hâng ho̍k-bū. Teh [[2012-nî]] 12-gue̍h, Pak-táu it-hō ê tsuè-āu tsi̍t-lia̍p uē-tsheñ i-ê siū-miā kàu-kî, Pak-táu uē-tsheñ tō-hâng tshì-giām hē-thóng thîng-tsí ūn-tsok.
17,273

次編輯