"Pó-io̍k chōng-hóng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
* [[Bia̍t-choa̍t|Choa̍t-bia̍t]] (絕滅, ''Extinct'', '''EX''')
* [[Iá-seng choa̍t-bia̍t]] (野生絕滅, ''Extinct in the wild'', '''EW''')
* [[Kīn-choa̍t-bia̍t]] (近絕, ''Critically Endangered'', '''CR''')
* [[Choa̍t-bia̍t gûi-kip]] (絕滅危急, ''Endangered species'', '''EN''')
* [[Gûi-kip]] (危急, ''Vulnerable species'', '''VU''')
* [[Sò͘-kì khiàm-khoeh]] (數據欠缺, ''Data deficient'', '''DD''')
* [[Boē phêng-kè]] (未評價, ''Not evaluated'', '''NE''')
 
== Siong-koan ==
* [[IUCN Âng Miâ-toaⁿ]]
12,146

次編輯