"Pó-io̍k chōng-hóng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
 
Seng-bu̍t siū gûi-hia̍p ê chêng-hêng hun 3 ki̍p (tùi giâm-tiōng khai-sí):
 
* SûiKīn-gûichoa̍t-bia̍t (Critically Endangered '''CR''')
* ChāiChoa̍t-hiámbia̍t gûi-kip (Endangered '''EN''')
* Jio̍kGûi-kip (Vulnerable '''VU''')
 
== IUCN Âng Miâ-toaⁿ ê hun-lūi ==
12,146

次編輯