"Au-chiu Liân-bêng ê koaⁿ-hong gí-giân" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
*[[Tek-gí]]
 
Au-chiu Liân-bêng ê koaⁿ-hong gí-giân sī kóng tī múi-ê [[Au-chiu Liân-bêng]] sêng-oân-kok kok-lāi só͘ sú-ēng ê hiah-ê giân-gí, lóng-chóng ū 24 ê. Kî-tiong lāi-té ū 3 ê, Eng-gí, Hoat-gí kap Tek-gí sī in it-poaⁿ tī Au-chiu Chip-hêng Úi-oân-hōe (European Commission) ê hōe-gī lāi-té só͘ iu-sian chhái-ēng ê, tē-ūi siong-tùi khah-koân<ref>"European Commission - PRESS RELEASES - Press release - Frequently asked questions on languages in Europe". europa.eu. Retrieved 11 March 2017.</ref>, m̄-koh nā tī Au-chiu Gī-hōe (European Parliament), khui-hóe sî, só͘-ū chia-ê koaⁿ-hong gí-giân pêⁿ-pêⁿ lóng thang-hó tâng-chê tī gī-tiûⁿ sú-ēng.
 
{{Au-chiu Liân-bêng ê koaⁿ-hong gí-giân}}
[[Lūi-pia̍t:Giân-gú]]
[[Lūi-pia̍t:Au-chiu Liân-bêng]]
==Chúi-thâu==
 
[[fr:Langues dans l'Union européenne]]
89

次編輯