"Sek-khia-mô͘-nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Andreicuax thó-lūn | kòng-hiàn
無編輯摘要
Andreicuax thó-lūn | kòng-hiàn
Tē 31 chōa:
<!-- D -->
<!-- "deathplace" -->
<!--{{refn|group="note"|name="deathplace"|According to [[Mahaparinibbana Sutta]] (see [http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/dn/dn.16.1-6.vaji.html Äccess to insight," Maha-parinibbana Sutta]), Gautama died in Kushinagar, which is located in present-day [[Uttar Pradesh]], India.}}-->
<!-- N -->
<!-- "name_gautama" -->
7,301

次編輯