"Kùi-chiat" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
'''Kùi-chiat''' sī kun-kù bô-kâng sî-kan ê [[thiⁿ-khì]], [[un-tō͘]], he̍k-chiá sī [[seng-thài]] hiān-siōng, lâi tùi ji̍t-chí chò ê hun-toāⁿ, thoân-thóng ê kùi-chiat mā sī tùi chi̍t [[nî]] ê hun chiat, m̄-koh hiān-tāi ê [[le̍k-hoat]] kap kùi-chiat bô it-tēng tàu-tah.
 
Ki-pún ê kùi-chiat sī [[chhun-thiⁿ]], [[joa̍h-thiⁿ]] (hā-thhiⁿ), [[chhiu-thiⁿ]], kap [[tang-thiⁿ]], che sī ēng [[un-tài]] ê khì-āu ûi chú ê hun-hoat, mā kiò chò sī "'''sù-kùi'''". Chóng-sì che kap chin chē só͘-chāi ê chū-jiân chêng-hêng bô ha̍h, chhan-chhiūⁿ [[jia̍t-tài]], [[lâm-ke̍k]], [[pak-ke̍k]] téng-téng.
 
==Goân-lí==