"Lâm-im" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

*Chí (指)
*Khiok(曲)
** Saⁿ-keⁿ kó· (三更鼓)
** Khoàⁿ bó·-tan (看牡丹)
** Khin-khin kiâⁿ (輕輕行)
** Bong bêng-goa̍t (望明月)
** Su-siúⁿ chiâⁿ-lâng (思想情人)
** Nî-kú goe̍h-chhim (年久月深)
** Hīn oan-ke (恨冤家)
** Soaⁿ hiám-chún (山險峻)
** Chhui-chiám tio̍h-ui (推枕著依)
** Hui-sī goán (非是阮)
** Kám-siā kong-chú (感謝公主)
** Hn̄g-khoàⁿ tńg-tân (達看到長亭)
** Ūi-i koah-tiàu (為依割布)
** Chu taⁿ siá-liáu (書今寫了)
** Ngô·-tông hio̍h-lo̍h (梧桐葉落)
** Ngô. ūi-lí (我為你)
** Iâu-bōng chêng-kun (遙望情君)
** Chā-mîⁿ chi̍t-bānb (昨冥一夢)
** Poe-chiú khǹg-kun (杯酒勸君)
** Sûi-lâng chhín-chhiúⁿ (離人親像)
*Phó·(譜)
Phó· sī sûn ga̍k-khì ê gián-chhut hêng-sek. Siōng tiōng-iaù ê 4-toā bêng-khiok sī ?(四時景), ?(梅花操), ?(走馬), kah ?(百鳥歸巢).
1,295

次編輯