"Lâm-im" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

*Chí (指)
*Khiok(曲)
** Saⁿ-keⁿkiⁿ kó· (三更鼓)
** Khoàⁿ bó·-tan (看牡丹)
** Khin-khin kiâⁿ (輕輕行)
** Ngô. ūi-lí (我為你)
** Iâu-bōng chêng-kun (遙望情君)
** Chā-mîⁿ chi̍t-bānbbāng (昨冥一夢)
** Poe-chiú khǹg-kun (杯酒勸君)
** Sûi-lâng chhín-chhiúⁿ (人親像)
*Phó·(譜)
Phó· sī sûn ga̍k-khì ê gián-chhut hêng-sek. Siōng tiōng-iaù ê 4-toā bêng-khiok sī ?sù-sî-kéng(四時景), ?mûi-hoa-chhau(梅花操), ?cháu-bé(走馬), kah ?pek-niáu-kui-châu(百鳥歸巢).
 
== Lâm-im sú-iōng ê ga̍k-khì ==
匿名使用者