"Keng-chhiu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
無編輯摘要
~無編輯摘要
~無編輯摘要
[[Image:Baleen.jpg|frame|Keng-chhiu tàu tī keng-chhiu-chō, ū koè-lu̍t hái seng-bu̍t ê lō͘-iōng.]]
'''Keng-chhiu''' (mā hō-chò '''keng-kut''') sī 1 khoán ''keratin'' chò ê bu̍t-chit, ngē-ngē koh lio̍h-á ū toâⁿ-sèng, pún-té sī [[piáu-phoê]] ê pō͘-hūn. Keng-chhiu pâi-lia̍t chò 2 tiâu pêng-hêng ê '''keng-chhiu-chō''' (''baleen plates''), khoàⁿ--khí-lâi bē-su [[loa̍h-á]] iah-sī tn̂g [[chhiu]]. Keng-chhiu-chō an tī chi̍t-koá-á [[hái-ang]] ê [[téng-go̍k]]; in iōng chia ê "loa̍h-á" thai chúi--ni̍h ê sió seng-bu̍t chò chia̍h-mi̍h. Hái-ang sī î-it ê [[liông-kut tōng-bu̍t]] ū iōng chit chióng hong-hoat tāi-liōng khioh chia̍h. [[Khóng-sek hái-ang]] (thong sè-kài siōng toā ê tōng-bu̍t) tō sī ū keng-chhiu ê hái-ang chéng.
 
[[de:Fischbein]]
14,442

次編輯