"Chheⁿ-tē Hái-ang" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
無編輯摘要
~ (Chheⁿ-tē hái-ang sóa khì tī Chheⁿ-tē Hái-ang: hái-ang chéng thâu-jī tōa-siá, piáu-sī m̄ sī chhìn-chhái tī chheⁿ-tē hù-kīn chhut-hiān ê hái-ang lóng hō-chò chit miâ)
~
{{Taxobox_image | image = [[Image:cetacea_range_map_Bowhead_Whale.png|250px|Chheⁿ-tē Hái-ang hun-pò͘]] | caption = Chheⁿ-tē Hái-ang hun-pò͘}}
{{Taxobox_end}}
'''[[Chheⁿ-tē]] Hái-ang''' (mā hō-chò '''Pak-ke̍k Hái-ang''') sī 1 chióng toā-hêng ê [[chhiu-keng]] (Mysticeti [[a-ba̍k]]), ē-tit toā kàu 20 kong-chhioh tn̂g. In sī î-it 1 chióng kui-sì-lâng toà [[Pak-ke̍k]] hái-he̍k khiā-khí ê chhiu-keng; sin-khu téng ê [[keng-lâ]] sī sè-kan siōng kài kāu--ê, pêng-kin ū 43–50 kong-hun. In ê [[keng-chhiu-chō]] (iōng lâi khioh chúi--ni̍h ê sió seng-bu̍t) sī só͘-ū ê chhiu-keng tang-tiong siōng kài tn̂g ê (3 kong-chhioh khah ke). In ê thâu-khak-kut chin ióng, tì-sú in ū châi-tiāu lòng phoà peng khí-lâi chhoán-khùi.
 
{{phí}}