"Lâm-im" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
*Chí (指)
*Khiok(曲)
*Phó·(譜)
Phó· sī sûn ga̍k-khì ê gián-chhut hêng-sek. Siōng tiōng-iaù ê 4-toā bêng-khiok sī sù-sî-kéng(四時景), mûi-hoa-chhau(梅花操), cháu-bé(走馬), kah pek-niáu-kui-châu(百鳥歸巢).
 
== Lâm-im sú-iōng ê ga̍k-khì ==
*???(上四管)
**[[gî-pê]](pî-pê), [[jī-hiân]], [[sam-hiân]], [[tōng-siau]]
*???(下四管)
**[[sí-tè]], ?? ,?? ,??
*Kî-thaⁿ
**phah-pán?(拍版),[[ai-aí]],
 
== Chí, Khiok, kap Phó· ê lia̍t-toaⁿ ==
*Khiok
** Saⁿ-kiⁿ kó· (三更鼓)
** Khoàⁿ bó·-tan (看牡丹)
** Poe-chiú khǹg-kun (杯酒勸君)
** Sûi-lâng chhín-chhiúⁿ (誰人親像)
*Phó·(譜)
**Sù-sî-kéng (四時景)
Phó· sī sûn ga̍k-khì ê gián-chhut hêng-sek. Siōng tiōng-iaù ê 4-toā bêng-khiok sī sù-sî-kéng(四時景), mûi-hoa-chhau(梅花操), cháu-bé(走馬), kah pek-niáu-kui-châu(百鳥歸巢).
**Mûi-hoa-chhau (梅花操)
 
**Cháu-bé (走馬)
== Lâm-im sú-iōng ê ga̍k-khì ==
**Pek-niáu-kui-châu(百鳥歸巢).
*???(上四管)
**[[gî-pê]](pî-pê), [[jī-hiân]], [[sam-hiân]], [[tōng-siau]]
*???(下四管)
**[[sí-tè]], ?? ,?? ,??
*Kî-thaⁿ
**phah-pán?(拍版),[[ai-aí]],
 
== Goā-pō· liân-kiat ==
* [http://www.tnia.org.tw/~tnnss/ Tâi-lâm lâm-seng-siā] (台南南聲社)
1,295

次編輯