"Siáu-gû-pēⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

(tiāu)
 
== Siū-tio̍h siáu-gû-pēⁿ gûi-hia̍p ê só·-chāi ==
1985 nî 4 go̍eh, i-ha̍k-ka siāng tāi-seng tī [[Eng-kok]] hoat-hiān chit-khóan sin-ê pēⁿ-to̍k, kā hō·-miâ kiò-chò '''BSE''', hit-sî Eng-kok ê pò-khan mā ū choan-tê chò pò-tō. 10-gōa-nî āu, '''BSE''' hoat-chok chin-kín, hiān-chú-sî Eng-kok múi-nî lóng-ū chheng-bān chiah gû-á to̍h-pēⁿ. Gú-á to̍h-pīⁿ liáu-āu, chhut-hiān '''sîn-keng chhò-lōan''', '''thian-tho̍h, hāu-tai''' ê chèng-chn̄g, koh bián lōa-kú to̍h-ē sí--khì. Bo̍k-chiân siáu-gû-pīⁿ í-keng khok-sàn kàu sè-kài siōng ê chin-chōe kok-ka kah tē-khu, phì-jû-kóng [[Hoat-kok]], [[Ài-ní-lân]], [[Ka-ná-tāi]], [[Tan-be̍h]], [[Phû-tô-gâ]], [[Sūi-se]], [[Am-man]] kah [[Tek-kok]]. Chia-ê kok-ka tang-tiong, ū-ê sī in-ūi chia̍p-chia̍p ùi Eng-kok chìn-kháu gû-bah só· ín-khí--ê.
 
== gû to̍h-pēⁿ āu ê chèng-chn̄g ==
匿名使用者