"Sim" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
Gián-kiù lâng sim ê oa̍h-tōng ê ha̍k-kho sī [[sim-lí-ha̍k]], sim-lí-ha̍k thàu-koè tùi lâng ê hoán-èng chò thóng-kè hun-sek, liáu-kái lâng kap lâng ê ti̍t-chiap koan-hē, lâi tùi sim chò gián-kiù. M̄-koh tō chhin-chhiūⁿ thâu-chêng kóng--ê, sim chin ho̍k-cha̍p, tùi-hong nā ū sím-mi̍h piàn-hoá, lán ê sim mā ē toè leh kái-piàn, mā in-ūi án-ne kā sim tòng-chò ha̍k-būn lâi gián-kiù si̍t-chāi chin khùn-lân.
 
Hiān-chhú-sî [[sîn-keng kho-ha̍k]] ū khah hoat-tián, kho-ha̍k-ka í-keng ē-tàng poé-hoē, sim ê chōng-thài kap [[naú]] ê bu̍t-lí chōng-thài khêng-si̍t sī sio-liâm-tì-toà--ê, pí-lūn lán ū khah chai-iáⁿ sim kap lán ê naú--ni̍h ta̍k-pō·-hūn ê lō·-iōng ê koan-hē--ah, [[sîn-keng thoân-ta̍t bu̍t-chit]]([[dopamine]], [[endorphin]] téng-téng) kap sim-chêng ê koan-hē mā tau̍h-tau̍h-á ū sin ê gián-kiù hoat-piáu, m̄-koh sim ê chōng-thài kap bu̍t-chit ê naú tiong-kan, hit-ê kiù-chin pún-té ê koan-hē, iû-goân iáu bô-hoat-tō· chiâu thiah-bêng, hām sim ū tī-tāi ê [[tiat-ha̍k]] kap sim-lí-ha̍k tiong-kan ê kài-soàⁿ tī toh, mā iáu kè-sio̍k teh thó-lūn.
 
Éng-chá ê lâng lia̍h-kóng sim sī tī [[sim-chōng]] lāi-té, só·-í chiah ē kā chit-hō thiu-siōng ê "mi̍h" kiò-chò "sim", lán chit-má iû-goân ē kóng "sim-lāi", "hó-sim" téng-téng ê gí-sû, lóng sī in-ūi án-ne lâu--lo̍h-lâi ê kóng-hoat.
1,082

次編輯