"MediaWiki thó-lūn:Monobook.css" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

→‎Jī-hêng, jī-thé: chan ! chan !! chan!!! ~~~~
→‎Jī-hêng, jī-thé: chan ! chan !! chan!!! ~~~~
 
: Holopedia ê jī-hêng taⁿ siat-tēng iōng Lucida Sans Unicode. Beh chhì-tha̍k (siá) ê pêng-iú chhiáⁿ ē-kì-tit kā lín ê "cache" piàⁿ-tiāu (Windows iōng-chiá chhi̍h CTRL-R). [[User:A-giâu|A-giâu]]
::Ū-kàu chán !! Chóng-sǹg-sī thâu-1-pái khòaⁿ-kah chiah-nī-á chheng-chhó, chin-chiàⁿ chiok hoaⁿ-hí, ma chiok kám-sim--ê !
匿名使用者