"Khí-khún-pan" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

wiki-hòa; poj; Eng-bûn/La-teng-bûn kái chò Hō-ló-oē
無編輯摘要
(wiki-hòa; poj; Eng-bûn/La-teng-bûn kái chò Hō-ló-oē)
'''Gê-khún-pan''' (牙菌斑, ''dental microbial plaque'') sī ū cho·-chit, ū nńg-sèng, n̂g-sek he̍k phú-á-sek ê bu̍t-chit, i liâm tiàm [[chhùi-khí]] piáu-bīn liâm liáu chiâⁿ ân. I sī [[chhùi-nōa]] ê '''[[thn̂g-nn̄g-pe̍h]]''' (醣蛋白, ''glycoproteins'') kap sè-pau gōa-piáu ê '''[[to-thn̂g-lūi]]''' (多醣類, ''polysaccharides'') só· cho·-sêng ê ki-chit (基質, ''matrix'') pau-koah ''glucans'' (e.g.,chhin-chhiūⁿ ''dextrans'', ''mutans'') kap ''fructans'' (e.g.,khó-pí kóng ''levan'') ka-siōng '''[[sè-khún]]''' só· lâi cho·-sêng. Chit-ê ki-chit sú-tit lán bē-tàng kan-tāⁿ kò lo̍k-chhùi to̍h beh kā gê-khún-pan lo̍k tiāu, pit-su ài kò khí-bín-á he̍k kî-thaⁿ kháu-khiuⁿ ōe-seng kang-kū ê ki-hâi le̍k-liōng chiah ē-tàng tû-tiāu.
 
== Lúi-chek kap sêng-hūn ián-piàn ==
 
Chhùi-khí sé chengchheng-khì liáu-aū sò· hun-cheng kàu sò· tiám-cheng chi-lāi, tio̍h ē hō· chhùi-nōa ê thn̂g-nn̄g-pe̍h só· cho·-sêng chiâⁿ po̍h (0.1-0.8 micrometer[[µm]]) ê ''pellicle'' lâi khàm--khí-lâi. Tī 24 tiám-cheng chi-lāi, tiàm ''pellicle'' téng-koân khí-chho· ê gram[[Gram ní-sek-hoat|Gram]]-iông-positivesèng sè-khún (e.g.,chhin-chhiūⁿ ''Streptococcus'' kap ''Actinomyces species''-lūi) khai-sí kiàn-li̍p. Chit-sî ''pellicle'' ka-siōng sè-khún kap kî-thaⁿ sêng-hūn tio̍h piàn-sêng gê-khún-pan.
14,442

次編輯