"Tai-á-bí" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
{{merge|Sóe-á}}
[[image:taia.jpg|thumb|Chi̍t koāⁿ tai-á. (Khǹg ū khah-kú í-keng siⁿ̄-ko͘, seng hō͘ m̄-bat khoàⁿ-tio̍h ê lâng seng-khoàⁿ, lēng-kang ū ki-hoē tah lâi kā-i oāⁿ--lo̍h-lâi.)]]
'''Tai-á-bí''' mā hō-chò '''káu-bú-tai''', '''káu-boé-sé''', '''káu-boé-tai''', '''tì-á''', '''sek-á''' he̍k-chiá-sī '''tai-á''', '''te-á''', tī bîn-kan ū chē-chē khóan miâ teh kiò.
 
Khêng-si̍t tai-á-bí m̄-sī ko·-1-khóan [[si̍t-bu̍t]], sè-kài ta̍k-só·-chāi iá-chéng--ê hām ū lâng chèng-choh--ê tai-á-bí sī chiâⁿ cha̍p-chhò--ê.
281

次編輯