"Thó-lūn:Tiong-hoâ Bîn-kok" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

|}
 
===頭講===
'''中華民國'''(Tiong-huâ Bîn-kok)係佇咧[[東亞]]的一個[[共和立憲制]]的國家,馬係[[亞洲]]今仔擱狄的而且歷史尚久的[[民主共和國]]。1912年到1971年,[[中華民國]]盼乎被國際承認代表[[中國]],今時因為受到主要管轄範圍佮政治因素影響,佇就濟國際場合乎人叫做[[臺灣]]抑係[[中華臺北]]。中華民國佇1912年1月1日宣布正式成立,之後繼承[[清朝]]統治[[中國大陸]]佮[[蒙古]]地區,佇[[第二擺世界大戰]]結束了後位[[日本]]接回來臺灣。中華民國馬係[[聯合國]]佇1945年成立時的創始成員國,在1971年退出聯合國盡前還做聯合國[[安理會]][[常任理事國]]。今仔因為[[國共內戰]]的關係,中華民國實際管的領土超過99%佇[[臺灣]]島,其他擱有[[澎湖]]群島、[[金門]]群島、[[馬祖]]列島、[[烏坵]]列島佮一部分[[南海]]諸島等島嶼。今仔日中華民國中央政府的所佇[[臺北市]],人口尚濟的城市為[[新北市]];總共人口大約有2,350萬人,主要係[[漢人]]佮臺灣本土的[[原住民]]族。
 
35

次編輯