Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2017-nî 7-goe̍h 5-ji̍t (Pài-saⁿ)

2017-nî 6-goe̍h 29-ji̍t (Pài-sì)

2017-nî 6-goe̍h 27-ji̍t (Pài-jī)

2017-nî 6-goe̍h 24-ji̍t (Pài-la̍k)

2017-nî 4-goe̍h 2-ji̍t (Lé-pài)

2017-nî 3-goe̍h 30-ji̍t (Pài-sì)

2017-nî 3-goe̍h 27-ji̍t (Pài-it)

2017-nî 3-goe̍h 21-ji̍t (Pài-jī)

khah kū ê 50 hāng