Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2019-nî 6-goe̍h 6-ji̍t (Pài-sì)

2019-nî 6-goe̍h 5-ji̍t (Pài-saⁿ)

2019-nî 6-goe̍h 4-ji̍t (Pài-jī)

2019-nî 5-goe̍h 31-ji̍t (Pài-gō͘)

2019-nî 5-goe̍h 28-ji̍t (Pài-jī)

2019-nî 5-goe̍h 27-ji̍t (Pài-it)

2019-nî 5-goe̍h 23-ji̍t (Pài-sì)