Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2019-nî 11-goe̍h 12-ji̍t (Pài-jī)

2019-nî 11-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2019-nî 11-goe̍h 10-ji̍t (Lé-pài)

2019-nî 11-goe̍h 9-ji̍t (Pài-la̍k)

2019-nî 11-goe̍h 1-ji̍t (Pài-gō͘)

2019-nî 10-goe̍h 31-ji̍t (Pài-sì)

2019-nî 10-goe̍h 29-ji̍t (Pài-jī)

2019-nî 10-goe̍h 27-ji̍t (Lé-pài)

2019-nî 10-goe̍h 25-ji̍t (Pài-gō͘)

2019-nî 10-goe̍h 24-ji̍t (Pài-sì)

2019-nî 10-goe̍h 17-ji̍t (Pài-sì)

2019-nî 10-goe̍h 16-ji̍t (Pài-saⁿ)

2019-nî 10-goe̍h 14-ji̍t (Pài-it)

2019-nî 10-goe̍h 13-ji̍t (Lé-pài)

2019-nî 10-goe̍h 10-ji̍t (Pài-sì)

2019-nî 10-goe̍h 6-ji̍t (Lé-pài)

2019-nî 10-goe̍h 4-ji̍t (Pài-gō͘)

khah kū ê 50 hāng