Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2016-nî 7-goe̍h 13-ji̍t (Pài-saⁿ)

2016-nî 7-goe̍h 8-ji̍t (Pài-gō͘)

2016-nî 7-goe̍h 3-ji̍t (Lé-pài)

2016-nî 6-goe̍h 25-ji̍t (Pài-la̍k)

2016-nî 6-goe̍h 9-ji̍t (Pài-sì)

2016-nî 4-goe̍h 6-ji̍t (Pài-saⁿ)

2016-nî 3-goe̍h 29-ji̍t (Pài-jī)

2016-nî 3-goe̍h 28-ji̍t (Pài-it)

2016-nî 3-goe̍h 14-ji̍t (Pài-it)

2016-nî 1-goe̍h 17-ji̍t (Lé-pài)

2016-nî 1-goe̍h 16-ji̍t (Pài-la̍k)

2016-nî 1-goe̍h 1-ji̍t (Pài-gō͘)

2015-nî 12-goe̍h 6-ji̍t (Lé-pài)

2015-nî 11-goe̍h 29-ji̍t (Lé-pài)

2015-nî 10-goe̍h 24-ji̍t (Pài-la̍k)