Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2016-nî 4-goe̍h 25-ji̍t (Pài-it)

2016-nî 4-goe̍h 23-ji̍t (Pài-la̍k)

2016-nî 4-goe̍h 22-ji̍t (Pài-gō͘)

2016-nî 4-goe̍h 21-ji̍t (Pài-sì)

2016-nî 4-goe̍h 20-ji̍t (Pài-saⁿ)

2016-nî 4-goe̍h 19-ji̍t (Pài-jī)

2016-nî 4-goe̍h 18-ji̍t (Pài-it)

khah kū ê 50 hāng