Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2008-nî 3-goe̍h 27-ji̍t (Pài-sì)

2008-nî 3-goe̍h 18-ji̍t (Pài-jī)

2008-nî 3-goe̍h 14-ji̍t (Pài-gō͘)

2008-nî 3-goe̍h 13-ji̍t (Pài-sì)

2008-nî 3-goe̍h 12-ji̍t (Pài-saⁿ)

2008-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-jī)

2008-nî 3-goe̍h 10-ji̍t (Pài-it)

2008-nî 3-goe̍h 8-ji̍t (Pài-la̍k)

2008-nî 3-goe̍h 7-ji̍t (Pài-gō͘)

2008-nî 3-goe̍h 4-ji̍t (Pài-jī)

khah kū ê 50 hāng