Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2020-nî 10-goe̍h 13-ji̍t (Pài-jī)

2020-nî 10-goe̍h 12-ji̍t (Pài-it)

2020-nî 10-goe̍h 7-ji̍t (Pài-saⁿ)

2020-nî 10-goe̍h 6-ji̍t (Pài-jī)

2020-nî 10-goe̍h 4-ji̍t (Lé-pài)

2020-nî 10-goe̍h 2-ji̍t (Pài-gō͘)

2020-nî 9-goe̍h 30-ji̍t (Pài-saⁿ)

2020-nî 9-goe̍h 28-ji̍t (Pài-it)

2020-nî 9-goe̍h 21-ji̍t (Pài-it)

2020-nî 9-goe̍h 18-ji̍t (Pài-gō͘)

2020-nî 6-goe̍h 12-ji̍t (Pài-gō͘)

2020-nî 6-goe̍h 11-ji̍t (Pài-sì)

2020-nî 6-goe̍h 8-ji̍t (Pài-it)

2020-nî 6-goe̍h 7-ji̍t (Lé-pài)