Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2016-nî 12-goe̍h 11-ji̍t (Lé-pài)

2016-nî 12-goe̍h 9-ji̍t (Pài-gō͘)

2016-nî 12-goe̍h 6-ji̍t (Pài-jī)

2016-nî 12-goe̍h 5-ji̍t (Pài-it)

2016-nî 12-goe̍h 4-ji̍t (Lé-pài)

2016-nî 12-goe̍h 3-ji̍t (Pài-la̍k)

2016-nî 12-goe̍h 2-ji̍t (Pài-gō͘)

2016-nî 11-goe̍h 30-ji̍t (Pài-saⁿ)

2016-nî 11-goe̍h 29-ji̍t (Pài-jī)

2016-nî 11-goe̍h 28-ji̍t (Pài-it)

2016-nî 11-goe̍h 25-ji̍t (Pài-gō͘)

2016-nî 11-goe̍h 24-ji̍t (Pài-sì)

2016-nî 11-goe̍h 23-ji̍t (Pài-saⁿ)

khah kū ê 50 hāng