Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2007-nî 1-goe̍h 27-ji̍t (Pài-la̍k)

2006-nî 7-goe̍h 18-ji̍t (Pài-jī)

2006-nî 7-goe̍h 11-ji̍t (Pài-jī)

2006-nî 6-goe̍h 25-ji̍t (Lé-pài)

2006-nî 6-goe̍h 18-ji̍t (Lé-pài)

2006-nî 6-goe̍h 14-ji̍t (Pài-saⁿ)

2006-nî 6-goe̍h 12-ji̍t (Pài-it)

2006-nî 3-goe̍h 6-ji̍t (Pài-it)

2006-nî 3-goe̍h 5-ji̍t (Lé-pài)

2006-nî 3-goe̍h 4-ji̍t (Pài-la̍k)

2006-nî 3-goe̍h 3-ji̍t (Pài-gō͘)

2006-nî 3-goe̍h 2-ji̍t (Pài-sì)

2006-nî 2-goe̍h 27-ji̍t (Pài-it)

2006-nî 2-goe̍h 25-ji̍t (Pài-la̍k)

2006-nî 2-goe̍h 22-ji̍t (Pài-saⁿ)

2006-nî 2-goe̍h 21-ji̍t (Pài-jī)

2006-nî 2-goe̍h 20-ji̍t (Pài-it)

2006-nî 2-goe̍h 19-ji̍t (Lé-pài)

2006-nî 2-goe̍h 18-ji̍t (Pài-la̍k)

khah kū ê 50 hāng