Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2022-nî 1-goe̍h 6-ji̍t (Pài-sì)

2021-nî 12-goe̍h 17-ji̍t (Pài-gō͘)

2021-nî 12-goe̍h 15-ji̍t (Pài-saⁿ)

2021-nî 12-goe̍h 4-ji̍t (Pài-la̍k)

2021-nî 12-goe̍h 2-ji̍t (Pài-sì)

2021-nî 11-goe̍h 6-ji̍t (Pài-la̍k)

2021-nî 11-goe̍h 3-ji̍t (Pài-saⁿ)

2021-nî 10-goe̍h 31-ji̍t (Lé-pài)

2021-nî 10-goe̍h 24-ji̍t (Lé-pài)

2021-nî 10-goe̍h 22-ji̍t (Pài-gō͘)

khah kū ê 50 hāng