Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2020-nî 4-goe̍h 3-ji̍t (Pài-gō͘)

2020-nî 3-goe̍h 31-ji̍t (Pài-jī)

2020-nî 3-goe̍h 28-ji̍t (Pài-la̍k)

2020-nî 3-goe̍h 26-ji̍t (Pài-sì)

2020-nî 3-goe̍h 24-ji̍t (Pài-jī)

2020-nî 3-goe̍h 22-ji̍t (Lé-pài)

2020-nî 3-goe̍h 20-ji̍t (Pài-gō͘)

khah kū ê 50 hāng