Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2012-nî 1-goe̍h 6-ji̍t (Pài-gō͘)

2010-nî 11-goe̍h 21-ji̍t (Lé-pài)

2010-nî 11-goe̍h 19-ji̍t (Pài-gō͘)

2010-nî 11-goe̍h 18-ji̍t (Pài-sì)

2010-nî 10-goe̍h 3-ji̍t (Lé-pài)

2010-nî 7-goe̍h 16-ji̍t (Pài-gō͘)

2010-nî 7-goe̍h 15-ji̍t (Pài-sì)

2010-nî 7-goe̍h 13-ji̍t (Pài-jī)

2010-nî 7-goe̍h 12-ji̍t (Pài-it)

2010-nî 6-goe̍h 4-ji̍t (Pài-gō͘)

2010-nî 6-goe̍h 3-ji̍t (Pài-sì)

2010-nî 5-goe̍h 31-ji̍t (Pài-it)

2010-nî 5-goe̍h 27-ji̍t (Pài-sì)

2010-nî 5-goe̍h 25-ji̍t (Pài-jī)

khah kū ê 50 hāng