Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2011-nî 11-goe̍h 24-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 11-goe̍h 23-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 11-goe̍h 22-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 11-goe̍h 21-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 11-goe̍h 20-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 11-goe̍h 19-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 11-goe̍h 18-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 11-goe̍h 16-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 11-goe̍h 15-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 11-goe̍h 14-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 11-goe̍h 12-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 11-goe̍h 11-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 11-goe̍h 10-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 11-goe̍h 9-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 11-goe̍h 8-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 11-goe̍h 7-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 11-goe̍h 6-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 11-goe̍h 4-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 11-goe̍h 3-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 11-goe̍h 2-ji̍t (Pài-saⁿ)

khah kū ê 50 hāng