Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2021-nî 2-goe̍h 28-ji̍t (Lé-pài)

2020-nî 4-goe̍h 15-ji̍t (Pài-saⁿ)

2020-nî 3-goe̍h 31-ji̍t (Pài-jī)

2020-nî 3-goe̍h 7-ji̍t (Pài-la̍k)

2020-nî 3-goe̍h 6-ji̍t (Pài-gō͘)

2020-nî 2-goe̍h 27-ji̍t (Pài-sì)

2020-nî 2-goe̍h 20-ji̍t (Pài-sì)

2020-nî 1-goe̍h 28-ji̍t (Pài-jī)

2020-nî 1-goe̍h 27-ji̍t (Pài-it)

2020-nî 1-goe̍h 26-ji̍t (Lé-pài)

2020-nî 1-goe̍h 25-ji̍t (Pài-la̍k)

khah kū ê 50 hāng