Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2019-nî 9-goe̍h 17-ji̍t (Pài-jī)

2019-nî 3-goe̍h 29-ji̍t (Pài-gō͘)

2018-nî 8-goe̍h 22-ji̍t (Pài-saⁿ)

2018-nî 5-goe̍h 18-ji̍t (Pài-gō͘)

2018-nî 5-goe̍h 15-ji̍t (Pài-jī)

2018-nî 5-goe̍h 14-ji̍t (Pài-it)

2018-nî 5-goe̍h 5-ji̍t (Pài-la̍k)

2018-nî 5-goe̍h 4-ji̍t (Pài-gō͘)

2018-nî 4-goe̍h 27-ji̍t (Pài-gō͘)

2018-nî 1-goe̍h 3-ji̍t (Pài-saⁿ)

2017-nî 9-goe̍h 15-ji̍t (Pài-gō͘)

2017-nî 6-goe̍h 18-ji̍t (Lé-pài)

2017-nî 6-goe̍h 16-ji̍t (Pài-gō͘)

2017-nî 6-goe̍h 15-ji̍t (Pài-sì)

2017-nî 6-goe̍h 14-ji̍t (Pài-saⁿ)

2016-nî 11-goe̍h 19-ji̍t (Pài-la̍k)

2016-nî 11-goe̍h 17-ji̍t (Pài-sì)

2016-nî 11-goe̍h 14-ji̍t (Pài-it)

2016-nî 11-goe̍h 6-ji̍t (Lé-pài)

2016-nî 10-goe̍h 23-ji̍t (Lé-pài)

khah kū ê 50 hāng