Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2019-nî 7-goe̍h 23-ji̍t (Pài-jī)

2018-nî 3-goe̍h 15-ji̍t (Pài-sì)

2017-nî 12-goe̍h 20-ji̍t (Pài-saⁿ)

2017-nî 5-goe̍h 30-ji̍t (Pài-jī)

2017-nî 5-goe̍h 25-ji̍t (Pài-sì)

2017-nî 1-goe̍h 10-ji̍t (Pài-jī)

2016-nî 3-goe̍h 14-ji̍t (Pài-it)

2014-nî 7-goe̍h 12-ji̍t (Pài-la̍k)

2014-nî 2-goe̍h 18-ji̍t (Pài-jī)

2013-nî 10-goe̍h 7-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 4-goe̍h 24-ji̍t (Pài-saⁿ)

2013-nî 4-goe̍h 14-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 2-goe̍h 2-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 2-goe̍h 2-ji̍t (Pài-saⁿ)