Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2020-nî 3-goe̍h 18-ji̍t (Pài-saⁿ)

2020-nî 3-goe̍h 4-ji̍t (Pài-saⁿ)

2020-nî 3-goe̍h 2-ji̍t (Pài-it)

2018-nî 1-goe̍h 30-ji̍t (Pài-jī)

2016-nî 9-goe̍h 13-ji̍t (Pài-jī)

2016-nî 7-goe̍h 7-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 6-goe̍h 17-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 4-goe̍h 4-ji̍t (Pài-saⁿ)