Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2013-nî 5-goe̍h 8-ji̍t (Pài-saⁿ)

2013-nî 4-goe̍h 26-ji̍t (Pài-gō͘)

2013-nî 3-goe̍h 1-ji̍t (Pài-gō͘)

2013-nî 2-goe̍h 22-ji̍t (Pài-gō͘)

2013-nî 2-goe̍h 19-ji̍t (Pài-jī)

2013-nî 2-goe̍h 18-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 2-goe̍h 17-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 2-goe̍h 16-ji̍t (Pài-la̍k)

2013-nî 2-goe̍h 15-ji̍t (Pài-gō͘)

2013-nî 2-goe̍h 12-ji̍t (Pài-jī)

2013-nî 2-goe̍h 10-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 2-goe̍h 9-ji̍t (Pài-la̍k)

2013-nî 2-goe̍h 3-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 2-goe̍h 2-ji̍t (Pài-la̍k)

khah kū ê 50 hāng