Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2018-nî 7-goe̍h 9-ji̍t (Pài-it)

2017-nî 9-goe̍h 30-ji̍t (Pài-la̍k)

2017-nî 9-goe̍h 14-ji̍t (Pài-sì)

2017-nî 8-goe̍h 13-ji̍t (Lé-pài)

2017-nî 4-goe̍h 8-ji̍t (Pài-la̍k)

2017-nî 3-goe̍h 26-ji̍t (Lé-pài)

2017-nî 3-goe̍h 20-ji̍t (Pài-it)

2017-nî 3-goe̍h 19-ji̍t (Lé-pài)

2017-nî 3-goe̍h 16-ji̍t (Pài-sì)

2017-nî 3-goe̍h 9-ji̍t (Pài-sì)

2017-nî 2-goe̍h 4-ji̍t (Pài-la̍k)

2016-nî 12-goe̍h 24-ji̍t (Pài-la̍k)

2016-nî 12-goe̍h 11-ji̍t (Lé-pài)

2016-nî 12-goe̍h 3-ji̍t (Pài-la̍k)

2016-nî 11-goe̍h 19-ji̍t (Pài-la̍k)

2016-nî 11-goe̍h 13-ji̍t (Lé-pài)

2016-nî 11-goe̍h 7-ji̍t (Pài-it)

2016-nî 11-goe̍h 6-ji̍t (Lé-pài)

2016-nî 10-goe̍h 19-ji̍t (Pài-saⁿ)

2016-nî 10-goe̍h 16-ji̍t (Lé-pài)

2016-nî 10-goe̍h 14-ji̍t (Pài-gō͘)

2016-nî 9-goe̍h 17-ji̍t (Pài-la̍k)

2016-nî 9-goe̍h 12-ji̍t (Pài-it)

2016-nî 9-goe̍h 10-ji̍t (Pài-la̍k)

2016-nî 9-goe̍h 8-ji̍t (Pài-sì)

khah kū ê 50 hāng