Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2013-nî 9-goe̍h 5-ji̍t (Pài-sì)

2013-nî 8-goe̍h 28-ji̍t (Pài-saⁿ)

2013-nî 8-goe̍h 27-ji̍t (Pài-jī)

2013-nî 8-goe̍h 26-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 8-goe̍h 25-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 8-goe̍h 21-ji̍t (Pài-saⁿ)

2013-nî 8-goe̍h 20-ji̍t (Pài-jī)

2013-nî 8-goe̍h 14-ji̍t (Pài-saⁿ)

2013-nî 8-goe̍h 11-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 8-goe̍h 7-ji̍t (Pài-saⁿ)

2013-nî 7-goe̍h 26-ji̍t (Pài-gō͘)

2013-nî 7-goe̍h 18-ji̍t (Pài-sì)

2013-nî 7-goe̍h 15-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 7-goe̍h 14-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 7-goe̍h 13-ji̍t (Pài-la̍k)

khah kū ê 50 hāng