Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2011-nî 2-goe̍h 26-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 12-goe̍h 30-ji̍t (Pài-sì)

2010-nî 12-goe̍h 29-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 11-goe̍h 6-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 5-goe̍h 15-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 3-goe̍h 2-ji̍t (Pài-jī)

2010-nî 1-goe̍h 17-ji̍t (Lé-pài)

2010-nî 1-goe̍h 15-ji̍t (Pài-gō͘)

2010-nî 1-goe̍h 6-ji̍t (Pài-saⁿ)

2009-nî 11-goe̍h 23-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 3-goe̍h 28-ji̍t (Pài-la̍k)

2009-nî 3-goe̍h 27-ji̍t (Pài-gō͘)

2009-nî 3-goe̍h 26-ji̍t (Pài-sì)

2009-nî 3-goe̍h 25-ji̍t (Pài-saⁿ)

2009-nî 3-goe̍h 24-ji̍t (Pài-jī)

2009-nî 3-goe̍h 20-ji̍t (Pài-gō͘)

khah kū ê 50 hāng