Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2008-nî 3-goe̍h 9-ji̍t (Lé-pài)

2008-nî 2-goe̍h 28-ji̍t (Pài-sì)

2008-nî 2-goe̍h 25-ji̍t (Pài-it)

2008-nî 2-goe̍h 24-ji̍t (Lé-pài)

2008-nî 1-goe̍h 13-ji̍t (Lé-pài)

2007-nî 12-goe̍h 23-ji̍t (Lé-pài)

2007-nî 12-goe̍h 22-ji̍t (Pài-la̍k)

2007-nî 12-goe̍h 16-ji̍t (Lé-pài)

2007-nî 12-goe̍h 15-ji̍t (Pài-la̍k)

2007-nî 12-goe̍h 12-ji̍t (Pài-saⁿ)

2007-nî 12-goe̍h 9-ji̍t (Lé-pài)

2007-nî 12-goe̍h 7-ji̍t (Pài-gō͘)

2007-nî 12-goe̍h 6-ji̍t (Pài-sì)

2007-nî 12-goe̍h 5-ji̍t (Pài-saⁿ)

2007-nî 12-goe̍h 2-ji̍t (Lé-pài)

2007-nî 12-goe̍h 1-ji̍t (Pài-la̍k)

khah kū ê 50 hāng