Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2018-nî 1-goe̍h 6-ji̍t (Pài-la̍k)

2018-nî 1-goe̍h 5-ji̍t (Pài-gō͘)

2018-nî 1-goe̍h 1-ji̍t (Pài-it)

2017-nî 12-goe̍h 31-ji̍t (Lé-pài)

2017-nî 12-goe̍h 30-ji̍t (Pài-la̍k)

khah kū ê 50 hāng