Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2020-nî 12-goe̍h 4-ji̍t (Pài-gō͘)

2020-nî 11-goe̍h 29-ji̍t (Lé-pài)

2020-nî 11-goe̍h 28-ji̍t (Pài-la̍k)

2020-nî 11-goe̍h 25-ji̍t (Pài-saⁿ)

2020-nî 11-goe̍h 24-ji̍t (Pài-jī)

2020-nî 11-goe̍h 20-ji̍t (Pài-gō͘)

2020-nî 11-goe̍h 18-ji̍t (Pài-saⁿ)

2020-nî 11-goe̍h 13-ji̍t (Pài-gō͘)

2020-nî 11-goe̍h 11-ji̍t (Pài-saⁿ)

khah kū ê 50 hāng