Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2020-nî 9-goe̍h 21-ji̍t (Pài-it)

2020-nî 9-goe̍h 20-ji̍t (Lé-pài)

2020-nî 9-goe̍h 13-ji̍t (Lé-pài)

2020-nî 8-goe̍h 1-ji̍t (Pài-la̍k)

2020-nî 7-goe̍h 8-ji̍t (Pài-saⁿ)

2020-nî 7-goe̍h 5-ji̍t (Lé-pài)

2020-nî 6-goe̍h 29-ji̍t (Pài-it)

khah kū ê 50 hāng