Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2017-nî 2-goe̍h 28-ji̍t (Pài-jī)

2017-nî 2-goe̍h 22-ji̍t (Pài-saⁿ)

2017-nî 2-goe̍h 20-ji̍t (Pài-it)

2017-nî 2-goe̍h 19-ji̍t (Lé-pài)

2015-nî 8-goe̍h 8-ji̍t (Pài-la̍k)

2015-nî 5-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2014-nî 12-goe̍h 9-ji̍t (Pài-jī)

2014-nî 11-goe̍h 21-ji̍t (Pài-gō͘)

2014-nî 11-goe̍h 5-ji̍t (Pài-saⁿ)

2014-nî 10-goe̍h 25-ji̍t (Pài-la̍k)

2014-nî 10-goe̍h 24-ji̍t (Pài-gō͘)

2014-nî 10-goe̍h 19-ji̍t (Lé-pài)

2014-nî 10-goe̍h 3-ji̍t (Pài-gō͘)

2014-nî 9-goe̍h 20-ji̍t (Pài-la̍k)

2014-nî 9-goe̍h 7-ji̍t (Lé-pài)

2014-nî 8-goe̍h 15-ji̍t (Pài-gō͘)

2014-nî 8-goe̍h 5-ji̍t (Pài-jī)

2014-nî 8-goe̍h 2-ji̍t (Pài-la̍k)

2014-nî 7-goe̍h 25-ji̍t (Pài-gō͘)

2014-nî 7-goe̍h 23-ji̍t (Pài-saⁿ)

2014-nî 7-goe̍h 22-ji̍t (Pài-jī)

2014-nî 7-goe̍h 16-ji̍t (Pài-saⁿ)

2014-nî 6-goe̍h 12-ji̍t (Pài-sì)

2014-nî 6-goe̍h 11-ji̍t (Pài-saⁿ)

2014-nî 6-goe̍h 5-ji̍t (Pài-sì)

2014-nî 5-goe̍h 16-ji̍t (Pài-gō͘)

2014-nî 5-goe̍h 7-ji̍t (Pài-saⁿ)

2014-nî 5-goe̍h 6-ji̍t (Pài-jī)

2014-nî 5-goe̍h 3-ji̍t (Pài-la̍k)

2014-nî 5-goe̍h 1-ji̍t (Pài-sì)

2014-nî 4-goe̍h 30-ji̍t (Pài-saⁿ)

2014-nî 4-goe̍h 9-ji̍t (Pài-saⁿ)

2014-nî 3-goe̍h 19-ji̍t (Pài-saⁿ)

2014-nî 1-goe̍h 29-ji̍t (Pài-saⁿ)

2014-nî 1-goe̍h 27-ji̍t (Pài-it)

2014-nî 1-goe̍h 24-ji̍t (Pài-gō͘)

2014-nî 1-goe̍h 22-ji̍t (Pài-saⁿ)

2014-nî 1-goe̍h 17-ji̍t (Pài-gō͘)

2014-nî 1-goe̍h 14-ji̍t (Pài-jī)

2014-nî 1-goe̍h 12-ji̍t (Lé-pài)

khah kū ê 50 hāng