Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2013-nî 2-goe̍h 17-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 2-goe̍h 15-ji̍t (Pài-gō͘)

2013-nî 2-goe̍h 14-ji̍t (Pài-sì)

2013-nî 2-goe̍h 13-ji̍t (Pài-saⁿ)

2013-nî 2-goe̍h 12-ji̍t (Pài-jī)

2013-nî 2-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 2-goe̍h 10-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 2-goe̍h 9-ji̍t (Pài-la̍k)

khah kū ê 50 hāng