Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2006-nî 3-goe̍h 8-ji̍t (Pài-saⁿ)

2006-nî 2-goe̍h 25-ji̍t (Pài-la̍k)

2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Pài-sì)

2006-nî 2-goe̍h 21-ji̍t (Pài-jī)

2006-nî 2-goe̍h 20-ji̍t (Pài-it)

khah kū ê 50 hāng