Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2013-nî 3-goe̍h 5-ji̍t (Pài-jī)

2013-nî 3-goe̍h 4-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 3-goe̍h 3-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 2-goe̍h 25-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Pài-la̍k)

2013-nî 2-goe̍h 12-ji̍t (Pài-jī)

2013-nî 2-goe̍h 10-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 2-goe̍h 9-ji̍t (Pài-la̍k)

2013-nî 2-goe̍h 8-ji̍t (Pài-gō͘)

2013-nî 2-goe̍h 4-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 2-goe̍h 3-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 1-goe̍h 29-ji̍t (Pài-jī)

2013-nî 1-goe̍h 17-ji̍t (Pài-sì)

2013-nî 1-goe̍h 16-ji̍t (Pài-saⁿ)

2013-nî 1-goe̍h 5-ji̍t (Pài-la̍k)

2013-nî 1-goe̍h 1-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 12-goe̍h 29-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 12-goe̍h 25-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 12-goe̍h 19-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 12-goe̍h 18-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 12-goe̍h 17-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 12-goe̍h 16-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 12-goe̍h 10-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 12-goe̍h 8-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 12-goe̍h 6-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 11-goe̍h 30-ji̍t (Pài-gō͘)

khah kū ê 50 hāng