Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2013-nî 1-goe̍h 29-ji̍t (Pài-jī)

2013-nî 1-goe̍h 28-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 1-goe̍h 26-ji̍t (Pài-la̍k)

2013-nî 1-goe̍h 25-ji̍t (Pài-gō͘)

2013-nî 1-goe̍h 22-ji̍t (Pài-jī)

2013-nî 1-goe̍h 19-ji̍t (Pài-la̍k)

2013-nî 1-goe̍h 18-ji̍t (Pài-gō͘)

2013-nî 1-goe̍h 17-ji̍t (Pài-sì)

2013-nî 1-goe̍h 16-ji̍t (Pài-saⁿ)

2013-nî 1-goe̍h 15-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 1-goe̍h 29-ji̍t (Lé-pài)

khah kū ê 50 hāng