Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2021-nî 4-goe̍h 12-ji̍t (Pài-it)

2021-nî 4-goe̍h 7-ji̍t (Pài-saⁿ)

2021-nî 1-goe̍h 18-ji̍t (Pài-it)

2021-nî 1-goe̍h 12-ji̍t (Pài-jī)

2020-nî 11-goe̍h 24-ji̍t (Pài-jī)

2020-nî 11-goe̍h 20-ji̍t (Pài-gō͘)

2020-nî 11-goe̍h 14-ji̍t (Pài-la̍k)

2020-nî 11-goe̍h 6-ji̍t (Pài-gō͘)

2020-nî 7-goe̍h 25-ji̍t (Pài-la̍k)

2020-nî 7-goe̍h 23-ji̍t (Pài-sì)

2020-nî 7-goe̍h 8-ji̍t (Pài-saⁿ)

2020-nî 6-goe̍h 30-ji̍t (Pài-jī)

2020-nî 6-goe̍h 18-ji̍t (Pài-sì)

2020-nî 5-goe̍h 31-ji̍t (Lé-pài)

2020-nî 4-goe̍h 14-ji̍t (Pài-jī)

2020-nî 4-goe̍h 6-ji̍t (Pài-it)

2020-nî 3-goe̍h 2-ji̍t (Pài-it)

2020-nî 3-goe̍h 1-ji̍t (Lé-pài)

khah kū ê 50 hāng