Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2021-nî 10-goe̍h 4-ji̍t (Pài-it)

2021-nî 7-goe̍h 21-ji̍t (Pài-saⁿ)

2021-nî 7-goe̍h 19-ji̍t (Pài-it)

2021-nî 6-goe̍h 24-ji̍t (Pài-sì)

2021-nî 6-goe̍h 22-ji̍t (Pài-jī)

2021-nî 6-goe̍h 17-ji̍t (Pài-sì)

2021-nî 6-goe̍h 15-ji̍t (Pài-jī)

2021-nî 6-goe̍h 14-ji̍t (Pài-it)

khah kū ê 50 hāng