Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2020-nî 5-goe̍h 31-ji̍t (Lé-pài)

2020-nî 4-goe̍h 14-ji̍t (Pài-jī)

2020-nî 4-goe̍h 6-ji̍t (Pài-it)

2020-nî 3-goe̍h 2-ji̍t (Pài-it)

2020-nî 3-goe̍h 1-ji̍t (Lé-pài)

2020-nî 2-goe̍h 17-ji̍t (Pài-it)

khah kū ê 50 hāng