Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2020-nî 9-goe̍h 8-ji̍t (Pài-jī)

2020-nî 4-goe̍h 12-ji̍t (Lé-pài)

2020-nî 3-goe̍h 16-ji̍t (Pài-it)

2020-nî 3-goe̍h 14-ji̍t (Pài-la̍k)

2020-nî 3-goe̍h 13-ji̍t (Pài-gō͘)

2020-nî 3-goe̍h 12-ji̍t (Pài-sì)

khah kū ê 50 hāng