Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2011-nî 9-goe̍h 26-ji̍t (Pài-it)

2010-nî 12-goe̍h 29-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 12-goe̍h 27-ji̍t (Pài-it)

2010-nî 11-goe̍h 28-ji̍t (Lé-pài)

2010-nî 11-goe̍h 26-ji̍t (Pài-gō͘)

2010-nî 11-goe̍h 24-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 11-goe̍h 11-ji̍t (Pài-sì)

2010-nî 11-goe̍h 9-ji̍t (Pài-jī)

2010-nî 10-goe̍h 16-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 10-goe̍h 5-ji̍t (Pài-jī)

2010-nî 10-goe̍h 3-ji̍t (Lé-pài)

2010-nî 9-goe̍h 15-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 9-goe̍h 14-ji̍t (Pài-jī)

2010-nî 8-goe̍h 26-ji̍t (Pài-sì)